Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Nagyon örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésének. A Hundertwasser Iskola vezetősége számára az adatvédelem különösen fontos. A Hundertwasser Iskola internetes oldalainak használata személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban az érintett személy a vállalkozásunk által a weboldalunkon keresztül nyújtott speciális szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalapja az ilyen feldolgozásnak, akkor általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, feldolgozása mindig összhangban van a Hundertwasser Iskolára vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Az érintettek ezen túlmenően az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást kapnak jogaikról.

A Hundertwasser Iskola, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Mindazonáltal az internetalapú adatátvitel mindig ki van téve biztonsági kockázatoknak, így az abszolút védelmet nem lehet garantálni. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon is továbbítsa nekünk.

1. fogalommeghatározások

A Hundertwasser Iskola adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv és rendelet által az adatvédelmi rendelet (DS-GVO) kiadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előre megmagyarázni a használt kifejezéseket.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • (a) személyes adatok

  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

 • (b) érintett személy

  Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Az adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, iktatás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • (d) a feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozzák azok jövőbeli feldolgozását.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely olyan formája, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy annak változásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 • f) Álnévtelenítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy

  Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelölésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy a tagállami jog írhatja elő.

 • (h) Feldolgozók

  Adatfeldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog szerinti konkrét vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kaphatnak.

 • j) Harmadik

  Harmadik fél: az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv.

 • k) Hozzájárulás

  Hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes, konkrét és tájékozott kinyilvánítása nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő aktus formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős fél:

Hundertwasser iskola

Oststraße 44, 33332 Gütersloh

Telefon: 05241/505273-10

E-mail: [email protected]

Honlap: hundertwasser-school.de

3. az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Jochen Schnittker

Gütersloh kerület iskolai hatósága

Herzebrocker Str. 140
33324 Gütersloh

Telefon: 05241-851417

[email protected]

Bármely érintett bármikor fordulhat közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel vagy javaslataival.

4. sütik

A Hundertwasser Iskola internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző tárol a számítógépes rendszerben.

Számos weboldal és szerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy olyan karakterláncból áll, amely alapján az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett személy egyéni böngészőjét más, más sütiket tartalmazó internetes böngészőktől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A sütik használatával a Hundertwasser Iskola felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szempontjából optimalizálhatók. Mint már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például egy cookie-kat használó weboldal felhasználójának nem kell minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, újra megadnia a hozzáférési adatait, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie végzi el. Egy másik példa erre az online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy süti segítségével megjegyzi azokat a tételeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k elhelyezése ellen. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden elterjedt internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

5. általános adatok és információk gyűjtése

A Hundertwasser Iskola honlapja minden alkalommal, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer meglátogatja a honlapot, egy sor általános adatot és információt gyűjt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A következő adatok gyűjthetők: (1) a használt böngésző típusai és verziói, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer a weboldalunkra lép (ún. referrer), (4) a weboldalunkon a hozzáférési rendszeren keresztül a weboldalon keresztül elért al-weboldalak, (5) a weboldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket ért támadások esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Hundertwasser Iskola nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát megfelelően tudjuk szolgáltatni, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességét, és (4) a bűnüldöző hatóságoknak a bűnüldözéshez szükséges információkat szolgáltassuk kibertámadás esetén. Ezért a Hundertwasser Iskola egyrészt anonim módon gyűjtött adatokat és információkat elemez, másrészt azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, hogy végül optimális szintű védelmet tudjunk biztosítani az általunk feldolgozott személyes adatok számára. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tárolják.

6. regisztráció a weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatok megadásával. A személyes adatok, amelyeket ebben az összefüggésben továbbítanak az adatkezelőnek, a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszkból származnak. Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatára és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő intézkedhet arról, hogy az adatokat egy vagy több adatfeldolgozónak, például egy csomagküldő szolgáltatónak továbbítsák, akik szintén kizárólag az adatkezelőnek tulajdonítható belső felhasználásra használják a személyes adatokat.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztráció során az érintett internetszolgáltató (ISP) által kiadott IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására azért kerül sor, mert csak így lehet megelőzni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén ezek az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények tisztázását. Ebben a tekintetben ezen adatok tárolása az adatkezelő védelme érdekében szükséges. Ezeket az adatokat alapvetően nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására jogi kötelezettség áll fenn, vagy ha az átadás büntetőeljárás lefolytatását szolgálja.

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes megadásával történő regisztrációja azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintettnek, amelyeket a dolog természetéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak tud felajánlani. A regisztrált személyek bármikor szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adataiból.

Az adatkezelő bármely érintett kérésére bármikor tájékoztatást ad arról, hogy mely, az érintettre vonatkozó személyes adatokat tárolják. Az adatkezelő továbbá az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, feltéve, hogy ez nem ellentétes a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségekkel. Az adatkezelő teljes személyzete kapcsolattartóként áll az érintett rendelkezésére ebben az összefüggésben.

7. hírlevelünkre való feliratkozás

A Hundertwasser Iskola weboldalán a felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni vállalkozásunk hírlevelére. A hírlevélre való feliratkozáskor az adatkezelőnek továbbított személyes adatokat az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg.

A Hundertwasser Iskola rendszeres időközönként hírlevélben tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. Vállalkozásunk hírlevelét az érintett alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel, és (2) az érintett regisztrál a hírlevél küldésére. Jogi okokból az érintett által a hírlevél küldéséhez első alkalommal regisztrált e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk a dupla opt-in eljárás alkalmazásával. Ez a megerősítő e-mail annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett engedélyezte-e a hírlevél fogadását.

A hírlevélre való feliratkozáskor az érintett által a feliratkozáskor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is tároljuk, amelyet az internetszolgáltató (ISP) rendel hozzá. Ezen adatok gyűjtése azért szükséges, hogy egy későbbi időpontban nyomon lehessen követni az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélést, és így az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk kiküldésére használjuk fel. Továbbá a hírlevélre feliratkozókat e-mailben értesíthetjük, ha ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a kapcsolódó regisztrációhoz szükséges, mint például a hírlevél kínálatának változása vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az érintett bármikor lemondhatja hírlevelünkre való feliratkozását. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél küldéséhez adott nekünk, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben található egy megfelelő link. Ezenkívül bármikor lehetőség van arra is, hogy közvetlenül az adatkezelő weboldalán leiratkozzon a hírlevél küldéséről, vagy erről más módon tájékoztassa az adatkezelőt.

8. hogyan léphet kapcsolatba velünk a weboldalon keresztül

A törvényi rendelkezések alapján a Hundertwasser Iskola honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek.

9. hozzászólási funkció a weboldalon található blogban, fórumban stb.

A Hundertwasser Iskola lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy az adatkezelő weboldalán található blogon vagy hasonló blogon egyéni hozzászólásokat hagyjanak az egyes blogbejegyzésekhez. A blog egy weboldalon fenntartott, általában nyilvánosan megtekinthető portál, amelyen egy vagy több személy, úgynevezett bloggerek vagy webbloggerek cikkeket írhatnak vagy gondolatokat írhatnak le úgynevezett blogbejegyzésekben. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek is kommentálhatják.

Ha egy érintett hozzászólást hagy a weboldalon közzétett blogon, az érintett által hagyott hozzászólásokon kívül a hozzászólás beírásának időpontjára és az érintett által választott felhasználónévre (álnévre) vonatkozó információk is tárolásra és közzétételre kerülnek. Ezenkívül az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-cím is naplózásra kerül. Az IP-cím tárolására biztonsági okokból kerül sor, valamint abban az esetben, ha az érintett személy harmadik felek jogait sérti meg azzal, hogy hozzászólást tesz közzé, vagy illegális tartalmat tesz közzé. E személyes adatok tárolása tehát az adatkezelő saját érdekében történik, hogy az adatkezelő szükség esetén felmenthesse magát jogsértés esetén. Az összegyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalt törvény írja elő, vagy az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

10. feliratkozás a weboldalon található blog, fórum stb. hozzászólásokra

A Hundertwasser Iskola blogjában vagy hasonló módon megjelenő hozzászólásokat elvileg harmadik személyek is feliratkozhatnak. Lehetőség van különösen arra, hogy a hozzászóló feliratkozzon az adott blogbejegyzéshez fűzött hozzászólását követő hozzászólásokra.

Ha az érintett a megjegyzésekre való feliratkozás lehetőségét választja, az adatkezelő automatikus visszaigazoló e-mailt küld, hogy a kettős opt-in eljárás segítségével ellenőrizze, hogy a megadott e-mail cím birtokosa valóban választotta-e ezt a lehetőséget. A megjegyzésekre való feliratkozás bármikor megszüntethető.

11. személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más, az adatkezelőre vonatkozó törvényi vagy rendeleti szabályozás előírja.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az európai irányelv és rendelet vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

12. az érintett jogai

 • a) A megerősítéshez való jog

  Az európai irányelv és a rendelet által biztosított minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett személy élni kíván ezzel a jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) A tájékoztatáshoz való jog

  A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és rendelet alapján bármikor és ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, valamint az adatok másolatát. Az európai irányelv és rendelet továbbá biztosítja az érintettek számára a következő információkhoz való hozzáférést:

  • az adatkezelés céljai
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetében
  • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog fennállása
  • a felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog megléte
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik: Az adatok eredetére vonatkozó minden rendelkezésre álló információ
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatályáról és tervezett hatásairól az érintettre nézve.

  Az érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben az érintettnek joga van ahhoz is, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett személy élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai irányelv és a rendelet által biztosított azon joghoz, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat késedelem nélkül helyesbíttesse. Az érintettnek joga van továbbá kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat útján, figyelembe véve az adatkezelés céljait.

  Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

  A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a rendelet által biztosított joguk van arra, hogy az adatkezelőtől késedelem nélkül kérjék a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az alábbi indokok egyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon dolgozták fel, amelyhez már nem szükségesek.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.
  • A személyes adatok törlése az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
  • A személyes adatok gyűjtésére a DS-GVO 8. cikkének (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennáll, és az érintett a Hundertwasser Iskola által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Hundertwasser-Schule munkatársa haladéktalanul intézkedik a törlésről.

  Ha a személyes adatokat a Hundertwasser Iskola nyilvánosságra hozta, és vállalatunk, mint adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat a 17. cikk (1) bekezdése alapján. 1 DS-GVO a személyes adatok törlésére, a Hundertwasser Iskola az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerű intézkedéseket - beleértve a technikai intézkedéseket is - hajt végre annak érdekében, hogy tájékoztassa a közzétett személyes adatokat kezelő egyéb adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte az említett egyéb adatkezelőktől a személyes adatokra mutató valamennyi hivatkozás, illetve azok másolatának vagy másolatának törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges. A Hundertwasser Iskola munkatársa egyedi esetekben intézkedik a szükséges intézkedésekről.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van az európai irányelv és a rendelet által biztosított joggal arra, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • A személyes adatok pontosságát az érintett egy olyan időtartamig vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett személy a Hundertwasser School által tárolt személyes adatok korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Hundertwasser-Schule alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  A személyes adatok kezelésével érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az európai irányelv és a rendelet által biztosított jogával élve, a rá vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges.

  Ezen túlmenően az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Hundertwasser Iskola bármely alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozási jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megillet az európai irányelv és rendelet által biztosított azon jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Hundertwasser Iskola a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

  Ha a Hundertwasser Iskola közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen célú személyes adatok feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a Hundertwasser Iskola ellen a közvetlen marketing célú adatkezelés ellen, a Hundertwasser Iskola a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat ilyen célokra.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatoknak a Hundertwasser Iskola által tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy az adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet a Hundertwasser Iskola bármely alkalmazottjával vagy más alkalmazottjával. Az érintett a 2002/58/EK irányelvtől eltérően az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal is gyakorolhatja tiltakozási jogát.

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

  A személyes adatok feldolgozásával érintett személyeknek az európai irányelv és a rendelet által biztosított joguk van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rájuk a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rájuk nézve joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti őket, feltéve, hogy a döntés (1) nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, és az ilyen jog megfelelő intézkedéseket ír elő az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, a Hundertwasser Iskola megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, amelyek magukban foglalják legalább az érintettnek az adatkezelő részéről történő részvételéhez, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

  Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált döntésekkel kapcsolatos jogait, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • i) A hozzájárulás visszavonásához való jog az adatvédelmi törvény értelmében

  Az európai irányelv és rendelet által biztosított bármely, a személyes adatok feldolgozásával érintett személynek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

13. adatvédelem a pályázatokban és a pályázati eljárásban

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező a vonatkozó pályázati dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon keresztül nyújtja be az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feldolgozása céljából tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan törli, feltéve, hogy az adatkezelő egyéb jogos érdekei nem állnak ellentétben a törléssel. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásokban való bizonyítási kötelezettség.

14. az adatkezelés jogalapja

A DS-GVO 6. cikk I. bekezdésének a) pontja jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan feldolgozási műveletekhez, amelyek során hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az áruk szállításához vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, az adatkezelés a GDPR 6. cikkének I. b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetében. Ha vállalatunkat olyan jogi kötelezettség terheli, amely miatt a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, például az adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk I. c) pontja alapján történik. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat továbbítanunk kellene egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a DS-GVO 6. cikke I. pontjának d) alpontja alapján történne. Végül a feldolgozási műveletek a DS-GVO 6. cikke I. pontjának f) alpontja alapján történhetnek. A fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem tartozó adatkezelési műveletek ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen azért engedélyezettek számunkra, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének 2. mondata).

15. az adatkezelő vagy egy harmadik fél által folytatott adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6. cikk I. f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk végzése valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében.

16. a személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Az időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, ha azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

17. a személyes adatok megadására vonatkozó jogi vagy szerződéses követelmények; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a személyes adatok meg nem adásának lehetséges következményei.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása néha törvényi előírás (pl. adóügyi előírások) vagy szerződéses előírásokból (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket aztán nekünk kell feldolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni. Mielőtt az érintett megadná személyes adatait, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie valamelyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján kötelező vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy a személyes adatok megadásának elmaradása milyen következményekkel járna.

18. automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

hu_HUMagyar