Hundertwasser-skolan 2023

Hundertwasserskolan 2023 är en specialskola som i egenskap av öppen heldagsskola med socialpedagogisk inriktning ger stöd till elever med särskilda utbildningsbehov när det gäller deras emotionella och sociala utveckling. 

   - genom intensivt, specialpedagogiskt stöd med särskilda erbjudanden samt genom

   - genom intensivt socialpedagogiskt stöd till familjerna

organiseras och genomförs i deras skola. På detta sätt stöder Hundertwasser-skolan, som är en specialskola i distriktet Gütersloh, med ett team bestående av lärare från skolan och socialpedagoger från Open All Day, med stöd av avdelningen för familje- och socialfrågor i staden Gütersloh, för närvarande cirka 63 elever med behov av särskilt pedagogiskt stöd när det gäller deras känslomässiga och sociala utveckling. Open All-Day drivs som ett socialpedagogiskt daghem (STB) av SPI Gütersloh e.V. som projektutförare.

Skolan och ungdomsvården arbetar hand i hand

Under årens lopp har allt fler överlappande områden för gemensamt arbete utvecklats i samarbetet mellan skolans lärare och socialpedagogerna i heldagsskolan. Samarbetet sker numera inom alla skolans områden. Det finns ett övergripande ansvar hos alla inblandade för alla elever, deras familjer och Hundertwasser-skolsystemet. Lärare och socialpedagoger samarbetar under läxläsningstiden i den öppna heldagsskolan. De genomför alla KESS-samtal tillsammans. Båda yrkesgrupperna reser med alla elever en gång om året till de sociala utbildningsveckorna/klassresorna. Bauwagen-projektet inom ramen för intensiva utbildningsåtgärder för elever vars behov av specialpedagogiskt stöd går utöver den vanliga nivån genomförs gemensamt. Regelbundna gemensamma utbyten på personal- och ledningsnivå samt gemensamma koncept- och teambuildingdagar är en naturlig del av detta samarbete.

Lösnings- och resursorientering som grund för gemensamma åtgärder.

Konceptet med lösnings- och resursorienterad kommunikation är grunden för skolans och det socialpedagogiska daghemmets (STB) gemensamma verksamhet. Alla lärare på skolan och alla socialpedagoger på SPI har fått en grundläggande kompetens i lösnings- och resursorienterad kommunikation. Alla nyanställda från båda områdena får en 2 x 1 dagars introduktion i lösnings- och resursorienterad kommunikation, som kompletteras med praktikdelar som reflekteras av kollegor. På så sätt säkerställs att all personal på skolan och STB alltid kan genomföra individuell utvecklingsplanering med eleverna och deras familjer på en professionellt hållbar grund.

sv_SESvenska