Η έννοια: συνεργασία με προσανατολισμό στον αντίκτυπο μεταξύ σχολείων και υπηρεσιών πρόνοιας των νέων

Οι στόχοι του σχεδίου συνεργασίας "Ανοικτό Ολοήμερο με κοινωνικοπαιδαγωγική εστίαση" καθορίζονται σε μια συμφωνία επιπτώσεων μεταξύ του Τμήματος Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του SPI ως φορέα υλοποίησης. Αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων εταίρων που είναι προσανατολισμένη στον αντίκτυπο συνυπογράφεται από τον διευθυντή της Σχολής Hundertwasser.

 Όλα Υπηρεσίες υποστήριξης στο σχολείο και οι ολοήμερες δραστηριότητες χρησιμεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων καθώς και στη σταθεροποίηση της προσωπικότητας των μαθητών του σχολείου Hundertwasser με στόχο:

Το οικογενειακό σύστημα είναι ικανό για εκπαίδευση 

Τα παιδιά είναι συναισθηματικά σταθερά.

  • τα παιδιά αισθάνονται άνετα στο σχολείο και στο ανοιχτό ολοήμερο πρόγραμμα
  • και ότι οι γονείς συνεργάζονται κατάλληλα στις σχολικές και ανοιχτές ολοήμερες δραστηριότητες.
  • Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 80% μαθητών του σχολείου Hundertwasser (συμπεριλαμβανομένων των γονέων τους) καλύπτονται από τις υπηρεσίες του παρόχου του μέτρου. Η εκπαιδευτική υποστήριξη με αυτή την έννοια είναι υποστήριξη βάσει του βιβλίου VIII του Κοινωνικού Κώδικα.
  • 90% των γονέων των οποίων τα παιδιά βρίσκονται ήδη στην κοινωνική-παιδαγωγική ημερήσια φροντίδα του Ανοικτού Ολοήμερου για τουλάχιστον 1 έτος, συνεργάζονται κατάλληλα στο σχολείο και στο ολοήμερο κατά την άποψη του σχολείου και της πρόνοιας των νέων.
  • 90% των παιδιών στο STB του ανοιχτού ολοήμερου αισθάνονται άνετα ή πολύ άνετα στο σχολείο και στο ολοήμερο από την άποψη του σχολείου και των υπηρεσιών πρόνοιας των νέων.
  • οι επιδόσεις του STB καταγράφονται τακτικά και παρουσιάζονται στατιστικά 
  • καθώς και τις πρόσθετες υπηρεσίες πρόνοιας για τους νέους που παρέχονται από το Τμήμα Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών παιδαγωγών και των μαθητών συλλέγονται τακτικά.
  • Το STB υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του, τα ευρήματα σχετικά με τις σχέσεις επιπτώσεων και τους βαθμούς επίτευξης των στόχων επιπτώσεων.
  • πραγματοποιείται ετησίως συζήτηση για την ποιότητα σε επίπεδο διοίκησης.
elΕλληνικά